מרכז מורשת מנחם בגין

הזמנת הצעות ומידע כללי

לקבלת זכיון להפעלת חנות מזכרות ויודאייקה

מכרז  1/19

מרכז מורשת מנחם בגין  (להלן: "המרכז") מזמין בזה הצעות לקבלת זכיון להפעלת חנות מזכרות ויודאייקה, הכל בהתאם להבהרות ולתנאים המפורטים להלן:

פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז :

  1.  בעלי נסיון קודם מוכח, של הפעלת חנות אחת לפחות של מזכרות ויודאייקה או חנות בסגנון דומה, בשלוש השנים האחרונות.
  2. בעלי נסיון מוכח של הפעלת המקומות ברמה של בתי מלון או מוזיאון דומה למרכז.
  3.  בעלי רשיון עסק – ככל שישנו הצורך בכך על פי דין.
  4. בעלי מחזור כספי שאינו נמוך מ- 150,000 ש"ח לשנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2015 – 2018).
  5. כל שאר התנאים כמפורט בטפסי המכרז.          

ניתן לקבל את מסמכי המכרז בקובץ לתיבת המייל בפניה למייל שכתובתו: arielc@begincenter.org.il

מפגש תדרוך למציעים ייערך ביום שלישי 4.6.2019, בשעה 12:00, בחדר ישיבות קומה 4, רח' ש.א. נכון מס' 6, ירושלים. ההשתתפות במפגש התדרוך היא חובה. מציע אשר נציג מוסמך מטעמו לא ישתתף במפגש התדרוך – הצעתו תיפסל.

כל המציעים המשתתפים בהליך, יהיו רשאים להפנות אל המרכז שאלות הבהרה בכתב הנוגעות לפרטי, תנאי ומסמכי הזמנת ההצעות. שאלות הבהרה כאמור יופנו אל מר אריאל כהן אריאל כהן (סמנכ"ל כספים ומינהל של המרכז) בדוא"ל: ArielC@begincenter.org.il עד לתאריך 16.6.2019 בשעה 12:00.  טל: 02-5652006.

התשובות לשאלות, יוחזרו לכתובת הדוא"ל של השואל.

התשובות והבהרות בנוגע להזמנת ההצעות, אשר יינתנו ע"י המרכז מיוזמתו ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז בכתובת www.begincenter.org.il להלן: "אתר האינטרנט" (הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט).

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.

את ההצעה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 27.6.2019 בשעה 12:00 במשרדי מזכירות המרכז, ברח' ש.א. נכון מס' 6, ירושלים.

הצעה אשר תוגש שלא במועד ולא כנדרש, וללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז – תיפסל.

                                                                                                                                      אריאל כהן
                סמנכ"ל כספים ומנהל

                               

מסמכי המכרז: