הודעה על כוונה להתקשר עם ספק לפי תקנה 29-3 לתקנות חובת מכרזים התשע"ג 1993

בהתאם להוראות תקנות 29-3 ו 3 א (א) לתקנות חובת מכרזים, תשע"ג- 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של מרכז מורשת מנחם בגין, כי בכוונת המרכז, להתקשר עם "מאטר תוכנה בע"מ" לצורך יצירת משחק אינטראקטיבי בטכנולוגיה של צילום 360. מדובר במשחק בסגנון חדר בריחה וירטואלי אשר החברה היא בעלת תכנה ויכולות פיתוח ייחודיות לאפשרויות שילוב של כלים דיגיטליים לצרכים שהוגדרו ע"י המרכז. למיטב הבנתנו ובדיקתנו אין חברות נוספות שמציעות את אותן היכולות בתחום הזה.

לאחר בדיקה מקיפה וניסיונות לקבל הצעות מחיר נוספות, חוות הדעת של המרכז היא, כי הספק "מאטר תוכנה בע"מ" נכלל בהגדרת ספק יחיד.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל המרכז בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני arielc@begincenter.org.il וזאת לא יאוחר מיום 25.11.2020 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק למרכז את השירותים הנדרשים, בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור, יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא כתובת ומספר טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת הפניה בטלפון 02-5652006 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.